งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 5 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
บริการวิชาการ วิชาชีพแก่สังคม
สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร             เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก...
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ของพยาบาลทางด้านความรู้   ทักษะในการรักษาพยาบาลและการใช้เทคโนโลยี...
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ มีความสามารถ และทักษะในการพยาบาลระดับสูง สามารถนำกระบวนการพยาบาลและงานวิจัยมาใช้ในการประเมินวางแผนและ...
สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติการบำบัดทดแทนไต(การล้างไตทางช่องท้อง)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจนโยบายและระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดทดแทนไต มีความรู้และทักษะในการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะต่างๆจนถึงโรค...

ประชุมวิชาการ เรื่อง โลกออนไลน์ : ปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย

ประชุมวิชาการ เรื่อง Slow life : ก้าวเดินของชีวิต...แนวคิดในการดูแลสุขภาพ

ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing old with security and dignity : Interdisciplinary approach

ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา

บริการวิชาการ วิชาชีพ ปี 2558

สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

ประชุมวิชาการ เรื่อง วิถีการดูแลสุขภาพหลอดเลือด

ประชุมวิชาการ เรื่อง โรงพยาบาลกลับทาง : ความท้าทายในการจัดการสุขภาพที่บ้าน

ประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง

ประชุมวิชาการ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ : การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน

ประชุมวิชาการ เรื่อง วิกฤตสุขภาพแม่และเด็ก

ประชุมวิชาการ เรื่อง Critical Points in Critical Care

ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส 100ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รูปซ้าย