งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง


ประชุมวิชาการ เรื่อง การส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง

ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

หลักการและเหตุผล จากรายงานการสำรวจสุขภาพคนไทยสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีแนวโน้มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่ทราบว่าตนเองเป็นโรคเรื้อรังและสามารถควบคุมอาการและความผิดปกติไม่ได้นั้นมีสัดส่วนและจำนวนคนสูงขึ้นเช่นกัน ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีมูลค่าการใช้บริการสาธารณสุขที่มากกว่า เนื่องจากต้องมีการรักษาภาวะแทรกซ้อนและเป็นบริการสาธารณสุขที่ให้ผลลัพธ์มีประสิทธิภาพน้อยกว่าผู้ป่วยที่ควบคุมหรือจัดการอาการตนเองได้ เป้าหมายที่สำคัญในการจัดบริการสุขภาพ คือ การส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ครอบครัว และผู้ให้บริการได้ประเมินปัญหาสุขภาพร่วมกัน และเรียนรู้การจัดการโรคและปัญหาสุขภาพอื่นที่เกี่ยวข้อง เสริมศักยภาพผู้ป่วยและครอบครัว มีความสามารถในการจัดการปัญหาสุขภาพด้วยตนเองอย่างเหมาะสมและยั่งยืนบนพื้นฐานการนำผลการวิจัยมาพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีในการจัดการดูแล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดบริการสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศในการพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ภาควิขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ซึ่งเป็นสถาบันการเพิ่มพูนความรู้ด้านการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขภาพจากโรคเรื้อรัง และมีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพพยาบาลให้มีความรู้และทักษะทางการพยาบาลให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับความเจริญทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ จึงจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมการจัดการตนเองในผู้ป่วยเรื้อรัง” ซึ่งประกอบด้วยการบรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และเกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางการพยาบาลโรคเรื้อรัง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีด้านสุขภาพต่อไป

มีพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทีมสุขภาพ เข้าร่วมประชุม จำนวน 98 คน

[กลับไป]