งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ เรื่อง โรงพยาบาลกลับทาง : ความท้าทายในการจัดการสุขภาพที่บ้าน

ประชุมวิชาการเรื่อง โรงพยาบาลกลับทาง : ความท้าทายในการจัดการสุขภาพที่บ้าน

ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

หลักการและเหตุผล ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าปี 2551 มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 17.5 ล้านคน ใช้งบประมาณในการดูแลรักษาเป็นเงิน 308,337 ล้านบาทต่อปีและมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ภาครัฐและเอกชนต้องใช้งบประมาณทั้งสิ้น 335,539 ล้านบาทต่อปีในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2551) การพัฒนางานบริการปฐมภูมิที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกของบุคคล ครอบครัว ชุมชน เพิ่มสมรรถนะด้านการรักษาโรคเบื้องต้นของพยาบาล เพื่อให้ลดปริมาณผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาดใหญ่รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งในระดับครัวเรือนของประชาชนและงบประมาณของประเทศในระยะยาวได้ การให้การบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้านเป็นงานบริการปฐมภูมิหนึ่งที่สามารถช่วยลดเวลาการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลทำให้ปริมาณงานและค่าใช้จ่ายในภาพรวมลดลง การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านเป็นงานบริการปฐมภูมิที่เน้นการจัดบริการสุขภาพแบบผสมผสานให้กับประชาชนทุกช่วงวัยทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพ เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของครอบครัวและชุมชนแบบองค์รวม นอกจากนี้การพยาบาลผู้ป่วยที่บ้านยังเป็นการส่งเสริมบทบาทอิสระของพยาบาลวิชาชีพในการนำกระบวนการพยาบาลมาเป็นเครื่องมือสำหรับการดูแลผู้ป่วย และส่งเสริมบทบาทของพยาบาลในการเป็นผู้จัดการดูแลผู้ป่วย การวางแผนร่วมกับทีมสุขภาพของโรงพยาบาลก่อนจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดกระบวนการการพยาบาลผู้ป่วยต่อเนื่องเชื่อมโยงการบริการพยาบาลจากโรงพยาบาลมายังสถานบริการในชุมชนและที่บ้าน ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง “โรงพยาบาลกลับทาง : ความท้าทายในการจัดการบริการสุขภาพที่บ้าน” ขึ้น เพื่อให้พยาบาล บุคลากรทางสุขภาพและผู้สนใจอื่นๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการจัดการบริการสุขภาพที่บ้าน เพื่อการบริการพยาบาลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป

มีพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทีมสุขภาพ เข้าร่วมประชุม จำนวน 68 คน

[กลับไป]