งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล

วัตถุประสงค์ของการศึกษาอบรม

1.อธิบายมโนทัศน์การจัดการเรียนการสอนและการประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลได้

2.อธิบายองค์ประกอบของหลักสูตรระดับสถาบันได้

3.เขียนหลักสูตรในชั้นเรียนได้

4.อธิบายวงจรการเรียนการสอนและประยุกต์ในการ จัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม

5.เขียนวัตถุประสงค์ลักษณะต่างๆได้

6.เลือกวิธีการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและครบกระบวนการทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติ

7.เขียนแผนการสอนได้อย่างสมบูรณ์ยและสอนได้อย่างเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่กำหนดทั้งในห้องเรียนและคลินิก

8.เขียนข้อสอบประเภทต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพพร้อม ทั้งวิเคราะห์ข้อสอบและวิพากษ์ข้อสอบได้

9.วางแผนวิจัยในชั้นเรียนได้

10.อธิบายหน้าที่ จริยธรรม จรรยาบรรณของอาจารย์ได้

ระยะเวลาการศึกษาอบรม 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน-18 กันยายน 2558 มีผู้เข้าศึกษาอบรม จำนวน 16 คน

[กลับไป]