งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
บริการวิชาการ วิชาชีพ ปี 2558


    วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยดำเนินโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่สังคม จำนวนมากและหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์ การให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ชุมชน และสังคม ดังนี้

3.1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขังในพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา

วิทยาลัยพยาบาลฯ สนองพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการดำเนินกิจกรรมการจัดอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร “การตั้งครรภ์คุณภาพ” และ หลักสูตร “สร้างคนดีเริ่มที่ขวบปีแรก” ให้กับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ และผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาและพี่เลี้ยงอาสาสมัครในการดูแลเด็กติดผู้ต้องขัง รวมทั้งประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กติดผู้ต้องขัง ที่ทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพฯ ทัณฑสถานหญิงธนบุรีและเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้รับบริการที่เป็นผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ จำนวน 67 คน ผู้ต้องขังหญิงที่เป็นมารดาและพี่เลี้ยงอาสาสมัคร จำนวน 91 คน และเด็กติดผู้ต้องขังที่ได้รับการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ จำนวน 47 คน

         3.2 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ในกลุ่มผู้สูงอายุ  ได้แก่

1) โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแออัดคลองเตย ให้บริการดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนคลองเตย ที่ศาลาประชาคม ล๊อค 4-5-6 ทุกวัน วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 – เดือนกันยายน 2558 มีผู้ใช้บริการทั้งหมด 464 คน

2) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน ศูนย์ฝึกอบรมงานด้านผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย วิทยาลัยพยาบาลฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดำเนินการจัดอบรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุจำนวน 100 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่1 วันที่ 28-29 มีนาคมและวันที่ 4 เมษายน 2558 กลุ่ม 2 วันที่ 23-24 และ 31 พฤษภาคม 2558 รวมทั้งจัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจำนวน 40 คน วันที่ 6-7 และ 13 มิถุนายน 2558 โดยมีชุมชนต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนร่วมสามัคคี

3.3 การบริการวิชาการในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

1) โครงการให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ที่คลินิกภูมิคุ้มกัน ตึก ภปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทุกวันพุธ เวลา 8.00 -12.00 น. ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 –เดือนกันยายน 2558 มีผู้ป่วยได้รับคำปรึกษาเป็นรายบุคคล จำนวน 64 คน โดยมีชมรมเพื่อนวันพุธ ศูนย์วิจัยเอดส์และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นเครือข่ายความร่วมมือ

2) โครงการจิตอาสานักศึกษาสู่ชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ดำเนินกิจกรรมแก่เด็กและเยาวชนในชุมชน 2 แห่ง จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ชุมชนมีนบุรี มีผู้ปกครองและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก จำนวน 300 คน ครั้งที่ 2 มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและเด็กผู้ติดเชื้อเอชไอวี จากมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาบุคคล (ศูนย์เมอร์ซี่) เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน ครั้งที่ 3 มีเยาวชนกลุ่มเสี่ยง 45 ราย และผู้ปกครอง 30 ราย เข้าร่วมกิจกรรม  รวมผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้น 525 คน  มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทั้ง 3 กิจกรรม จำนวน 93 คน

____________1.jpg ____________5.jpg

[กลับไป]