งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา


ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี เรื่อง "Humanized Health Care" ณ โรงแรมตวันนา วันที่ 22-23 สิงหาคม 2559

หลักการและเหตุผล 

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปี ในปีพ.ศ.2559 พระองค์ทรงเป็นสภานายิกา สภากาชาดไทยและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสภากาชาดไทย และวิชาชีพการพยาบาล จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะกำหนดจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น                                                                                                                     วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ในฐานะหน่วยบริการสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพของประชาชน ซึ่งป่วยมีผลกระทบต่อทั้งตนเอง ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ        วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จึงร่วมกันจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกา สภากาชาดไทย 60 ปีขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพสามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่อไป

 มีพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทีมสุขภาพ ศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม จำนวน74 คน

[กลับไป]