งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing old with security and dignity : Interdisciplinary approach


ประชุมวิชาการ เรื่อง Growing old with security and dignity : Interdisciplinary approach 

วันที่  12-13 พฤษภาคม 2559  ณ โรงแรมนารายณ์ จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

หลักการและเหตุผล 

              จากรายงานการประชุม World Economic Forum ปี 2555 พบว่าการเปลี่ยนแปลงของประชากรโลกอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีเพียง    ร้อยละ 11 ในปี 2554 จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมดในปี พ.ศ. 2593 สำหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน รายงานของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ มกราคม 2559 พบว่า ประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนถึง 10,783,000 คน เท่ากับร้อยละ 16.50 ของประชากรทั้งหมดของประเทศ และคาดการณ์ว่าในปี 2593 จะเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 31.8 (22,620,000 คน) และในจำนวนนี้มีผู้ที่อายุ 80 ปีขึ้นไป 5,381,000 คน (United Nation Population Division, 2011) เนื่องจากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ที่กระจายได้ทั่วถึงมากขึ้น ทำให้อัตราการตายต่ำลงมาก อายุขัยเฉลี่ยของประชากรยืนยาวขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดลดลง สัดส่วนประชากรสูงอายุจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลต่อการจัดการด้านสวัสดิการสังคม การจัดบริการสุขภาพ และเศรษฐกิจของประเทศ

การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุย่อมส่งผลต่อความต้องการบริการ ทั้งด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม และเศรษฐกิจ ทั้งในระยะที่พึ่งพาตนเองได้ ต้องพึ่งพาผู้อื่น หรือเมื่อมีการเจ็บป่วย ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือป่วยด้วยโรคเรื้อรังซึ่งต้องการการดูแลที่มากขึ้นและนานขึ้น บริการสุขภาพจึงต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลรักษา และการฟื้นฟู โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลตนเอง ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบกระดูกและข้อที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว ภาวะสมองเสื่อม และเมื่อผู้สูงอายุเข้าสู่ระยะที่ต้องพึ่งพา ปัญหาที่ตามมาคือเรื่องผู้ดูแล ค่าใช้จ่ายในการกินอยู่ การดูแลสุขภาพ ตลอดจนความเหมาะสมของที่อยู่อาศัย ซึ่งการตอบสนองต่อความต้องการดังที่ได้ครอบคลุม จำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือและองค์ความรู้ของหลายสาขาวิชาชีพในการวางแผนและจัดบริการที่มีคุณภาพ

ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการพัฒนาบุคลากรพยาบาล ให้มีศักยภาพในการให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันพยาบาลจำเป็นต้องรับรู้ถึงปัญหาการดูสุขภาพของผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการองค์ความรู้และประสานความร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ เพื่อร่วมวางแผนและให้บริการสุขภาพที่ครอบคลุม ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีและมั่นใจในคุณภาพของบริการที่ได้รับ

มีพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทีมสุขภาพ ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม จำนวน 96 คน 

[กลับไป]