งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ เรื่อง Slow life : ก้าวเดินของชีวิต...แนวคิดในการดูแลสุขภาพ


ประชุมวิชาการ เรื่อง Slow life : ก้าวเดินของชีวิต...แนวคิดในการดูแลสุขภาพ

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2559  ณ โรงแรมเอเซีย  จัดโดยภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ 

หลักการและเหตุผล 

โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกแห่งเทคโนโลยี ยิ่งทำให้ผู้คนเน้นเรื่องความเร็วในทุกมิติของวิถีการดำเนินชีวิตคนส่วนใหญ่จึงตกเป็นทาสของเวลาและความเร่งรีบโดยไม่รู้ตัว เพราะทุกคนปรารถนาแต่ความเร่งรีบและรวดเร็วทำให้ละเลยและลืมทบทวนบางสิ่งบางอย่างของชีวิตไป นั่นคือสุขภาพและความสุขของชีวิตที่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณค่าที่มหาศาล

Slow life คือ การใช้ชีวิตแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างมีสาระ ดูแลตัวเองอย่างมีทิศทาง เพื่อให้มีสติและเข้าใจความหมายของชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติได้มากขึ้นนั่นคือ “ความนิ่ง” หรือ “ความสงบ” หรือการมีสมาธิ หรือการมีสติอยู่กับตัวเองในทุกๆ สถานการณ์ของขีวิตส่งผลต่อการเกิดสมดุลของร่างกายอันมีสุขภาวะที่ดีในวิถีการดำเนินชีวิตประจำวันแม้อยู่ในสภาวะร่างกายที่ปกติหรือเจ็บป่วยก็ตาม แต่อย่างไรเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการมีชีวิตอยู่ ดังนั้นความต้องการการดูแลจึงเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นของการมีชีวิตในครรภ์มารดาจนเป็นเด็กที่ต้องเจริญเติบโตต่อไปจนถึงระยะสุดท้ายของชีวิต ดังนั้นบุคลากรทีมสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของมารดาและเด็กในทุกการก้าวเดินของชีวิต

ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์  วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะของพยาบาลในการดูแลที่สอดรับกับความต้องการการดูแลของผู้ใช้บริการในโลกของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและสังคมปัจจุบัน  จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง Slow life : การก้าวเดินของชีวิต...แนวคิดในการดูแลขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำความรู้และประสบการณ์แนวคิดในการดูแล ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้รับบริการ

มีพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทีมสุขภาพ ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม จำนวน 66 คน 

[กลับไป]