งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ เรื่อง โลกออนไลน์ : ปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย


ประชุมวิชาการ เรื่อง โลกออนไลน์ : ปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย  ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมตวันนา

จัดโดย ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช 

หลักการและเหตุผล 

             ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน ข้อมูลข่าวสารสามารถส่งผ่านถึงกันทั่วโลกอย่างไร้พรมแดนและสะดวกรวดเร็ว เกิดสังคมที่เรียกว่าสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพูดคุยตอบโต้กันระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร รวมไปถึงการแบ่งปันสื่อต่างๆ ที่ส่งผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ สังคมออนไลน์จึงได้เข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติงานของประชาชนทุกกลุ่มวัย

        สังคมออนไลน์เปรียบเสมือนดาบสองคมที่มีทั้งผลดีและผลเสียต่อผู้ที่ใช้บริการ กล่าวคือการใช้บริการผ่านสังคมออนไลน์ ช่วยส่งเสริมความรู้ทางด้านการศึกษาด้วยการหาข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูล การติดต่อสื่อสาร ช่วยตอบสนองความต้องการและความเพลิดเพลินจากสื่อที่ให้ความบันเทิงต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันหากไม่สามารถควบคุมการใช้บริการสังคมออนไลน์แล้ว อาจทำให้เกิดผล กระทบตามมาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

         ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เล็งเห็นความ สำคัญของสถานการณ์ในปัจจุบันที่สังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันประชากรทุกกลุ่มวัย ซึ่งมีทั้งผลดีและอาจเกิดผลกระทบต่อด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามมาได้ จึงได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง“โลกออนไลน์:ปัญหาสุขภาพที่ท้าทาย”ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ    ได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และสามารถนำไปประยุกต์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

มีพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทีมสุขภาพ ศิษย์เก่าและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุม จำนวน 54 คน 

[กลับไป]