งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ มีความสามารถ และทักษะในการพยาบาลระดับสูง สามารถนำกระบวนการพยาบาลและงานวิจัยมาใช้ในการประเมินวางแผนและปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือประสานงาน ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพหรือผู้เกี่ยวข้องได้ 

ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม - 19 สิงหาคม 2559  มีพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรม จำนวน 24 คน

[กลับไป]