งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ ของพยาบาลทางด้านความรู้   ทักษะในการรักษาพยาบาลและการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ได้ประสิทธิผลสูงสุด  เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน-5 สิงหาคม 2559   มีพยาบาลวิชาชีพ เข้าอบรมจำนวน 32 คน 

[กลับไป]