งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาล มีความสามารถจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาพยาบาลได้ทั้งในชั้นเรียนและในคลินิกอย่างครบวงจรและอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจในคุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ตลอดจนจรรยาบรรณของอาจารย์ 

ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม-18 พฤศจิกายน 2559  มีอาจารย์พยาบาลเข้ารับการอบรม จำนวน  12 คน

[กลับไป]