งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการเนื่องในโอกาส 100ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย


ประชุมวิชาการนานาชาติเนื่องในโอกาส 100 ปี วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

เรื่อง The 1st Red Cross / Red Crescent International Nursing Conference

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 1st Red Cross / Red Crescent International Nursing Conference เรื่อง "Disaster Nursing, Humanitarian Emergency Response, and Nursing Trends." และทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สภากาชาดไทยกับการบรรเทาสาธารณภัย" จัดโดย     วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ร่วมกับ สหพันธ์สภากาชาดไทยและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC)

พระราชปาถกฐาพิเศษสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง "สภากาชาดไทยกับการบรรเทาสาธารณภัย" "บทบาทของพยาบาลในสถานการณ์ภัยพิบัติ ต้องมีการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ ในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้จำเป็น เช่น เครื่องปั่นไฟ เรือ รถ ที่จะใช้ขนย้ายผู้ประสบภัย พื้นที่ในการเก็บสัมภาระที่ใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น เวชภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือ ภายหลังการเกิดภัยพิบัติเป็นสิ่งที่จำเป็น เช่นการสร้างที่อยู่อาศัย โรงเรียน ทดแทนที่เสียหาย พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของโรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่รับภัยพิบัติ ในช่วงเกิดภัยพิบัติเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย เจ้าหน้าที่ทุกคนของสภากาชาดไทยควรมีศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยบนหลักมนุษยธรรม พยาบาลกาชาดและนักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ประสบมหาอุทกภัยที่ผ่านมา การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุในค่ายอพยพของผู้ประสบภัย พยาบาลยังมีส่วนอาสาช่่วยดูแลด้านสุขภาพแก่ผู้ประสบภัย ทั้งด้านการป้องกันการติดเชื้อ การดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมในค่ายอพยพ พยาบาลควรที่จะต้องเรียนรู้การใช้ช่องทางสื่อสารในการร้องขอความช่วยเหลือ หรือการประสานงาน ความร่วมมือจากชุมชนในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย"

[กลับไป]