งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ เรื่อง Critical Points in Critical Care


ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติในวาระครบ 150 ปี วันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  เรื่อง Critical points in Critical care

วันที่ 6-7 มีนาคม 2557   ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม  ผู้เข้าร่วมประชุม 212 คน

โดย ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

จากสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นปัจจัยส่งผลต่อปัญหาสุขภาพที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรืออยู่ในภาวะวิกฤตของชีวิตเข้ามารับการรักษาใน โรงพยาบาล จะต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้องและรวดเร็วจากทีมสุขภาพ เป็นการดูแลที่มีความเฉพาะเจาะจงร่วมกับการรักษาที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือไอ ซี ยู จึงต้องใช้ความรู้ความสามารถเพื่อให้การพยาบาลที่ครอบคลุมปัญหาอย่างมี ประสิทธิภาพ ช่วยผู้ป่วยให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตของชีวิตอย่างเร็วที่สุด ความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับการรักษาที่ทันสมัย ประเด็นทางการพยาบาลที่สำคัญจะช่วยการตัดสินใจทางคลินิกและจัดการกับปัญหา ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยวิกฤต รวมทั้งป้องกันภาะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดประชุมวิชาการ เรื่อง "Critical points in Critical care" เพื่อให้พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยอาการหนักหรืออยู่ในภาวะวิกฤตได้ติดตามและ ทบทวนความรู้ที่สำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต และนำไปประยุกต์ใช้ในการพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

[กลับไป]