งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ เรื่อง วิกฤตสุขภาพแม่และเด็ก

ประชุมวิชาการ เรื่อง วิกฤตสุขภาพแม่และเด็ก วันที่ 23-24 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จัดโดยภาควิชาการพยาบาลเด็กและผดุงครรภ์ มีผู้เข้าร่วมประชุม 87 คน วัตถุประสงค์โครงการ 1.ผู้เข้าประชุมมีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของวิกฤตสุขภาพแม่และเด็กในไทยและภูมิภาคอาเซียน 2.ผู้เข้าประชุมมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุและผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพแม่และเด็กภายหลังเกิดภาวะวิกฤต 3.ผู้เข้าประชุมมีความรู้เกี่ยวกับทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทพยาบาลในภาวะวิกฤตกับสุขภาพแม่และเด็กในระยะฉุกเฉิน เฉียบพลันและเรื้อรัง 4.เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำบริการวิชาการ/วิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือแม่และเด็ก เมื่อเกิดภาวะวิกฤตสาธารณภัยระหว่างพยาบาลและทีมสุขภาพ
[กลับไป]