งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ เรื่อง โรคไม่ติดต่อ : การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน


ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง โรคไม่ติดต่อ : การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี 2558 โดยความร่วมมือของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

หลักการและเหตุผล เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 พระองค์ทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อสภากาชาดไทย และวิชาชีพการพยาบาล จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะกำหนดจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง “โรคไม่ติดต่อ: การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน และชุมชน” วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาพยาบาลที่ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาพยาบาลศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ในฐานะหน่วยบริการสุขภาพ ตระหนักถึงความสำคัญของโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพของประชาชน และเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศ โดยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ทั้งด้านการรับประทานอาหาร การพักผ่อน การออกกำลังกาย และการทำงาน การเจ็บป่วยมีผลกระทบต่อผู้ป่วย ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จึงร่วมกันจัดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง “โรคไม่ติดต่อ: การดูแลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่บ้าน และชุมชน” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพให้สามารถให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพต่อไป

มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 109 คน เป็นพยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทีมสุขภาพและอาจารย์พยาบาล

[กลับไป]