งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
ประชุมวิชาการ เรื่อง วิถีการดูแลสุขภาพหลอดเลือด

ประชุมวิชาการ เรื่อง วิถีการดูแลสุขภาพหลอดเลือด ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

หลักการและเหตุผล เป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่า “โรคหลอดเลือด” กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขและเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของประชาชนชาวไทย นอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านทรัพย์สินที่จะต้องนำมาใช้จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (cerebrovascular disease) โรคหลอดเลือดหัวใจ (Cardiovascular disease) และโรคหลอดเลือดส่วนปลาย (Peripheral vascular disease) จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญและมีแนวโน้มเพิ่มจานวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลการศึกษาจำนวนมากพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ ภาวะความดันเลือดสูง ไขมัน การสูบบุหรี่ การไม่ออกแรงกาย และเบาหวาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและพฤติกรรม ส่งผลให้โรคหลอดเลือด เป็นปัญหาสุขภาพเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง และกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวอย่างมากนอกจากนี้โรคหลอดเลือด ยังจัดเป็นสาเหตุของการตายจากโรคไม่ติดต่ออันดับต้นๆ ของประเทศไทยและทั่วโลก ดังนั้นมาตรการหลักในการควบคุมปัญหาดังกล่าว คือ การป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพหัวใจของหลอดเลือด ที่มุ่งเป้าไปสู่ปัจจัยที่เป็นสาเหตุในทุกระดับต่างๆ ทั้งในด้านการสร้างและปรับนโยบาย และการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและวิถีชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น ในด้านการพัฒนารูปแบบในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉพาะคน และรูปแบบการบริการผู้ป่วยทั้งการตรวจพบเบื้องต้นและการให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติวิถีชีวิตที่ถูกต้องทั้งในระดับประชากร (Population approach ) และ กลุ่มเสี่ยง (High risk approach) จากการตระหนักถึงสถานการณ์ของโรคหลอดเลือดดังกล่าว พยาบาลจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพหลอดเลือดของผู้ใช้บริการมาประยุกต์หรือใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการตรวจคัดกรองเพื่อตรวจพบแต่เนิ่น การประเมินความเสี่ยงระดับบุคคล และการกำหนดแนวทางในการดูแลรักษา ก็ช่วยลดความเสี่ยงจากอาการรุนแรง การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากโรคกลุ่มนี้ได้ ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จึงจัดประชุมวิชาการเรื่อง “วิถีการดูแลสุขภาพหลอดเลือด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพพยาบาลและองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพหลอดเลือดของผู้ใช้บริการ เกิดการแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ จากหลักฐานเชิงประจักษ์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการดูแลสุขภาพหลอดเลือดของผู้ใช้บริการ อันจะนำไปสู่การบริการพยาบาลด้านสุขภาพหลอดเลือดที่มีคุณภาพต่อไป

มีพยาบาลวิชาชีพและบุคลากรทีมสุขภาพ เข้าร่วมประชุม จำนวน 87 คน

[กลับไป]