งานบริการวิชาการ วิชาชีพ
9_1_d3d09c49ac460d9.png
ออนไลน์ในขณะนี้ 2 คน
สถิติผู้เข้าชม
           
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

โครงงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยบาดแผล ออสโตมีและควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ปีการศึกษา 2558 วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพ มีความสามารถ และทักษะในการพยาบาลระดับสูง สามารถนำกระบวนการพยาบาลและงานวิจัยมาใช้ในการประเมินวางแผนและปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนของผู้ป่วยที่มีบาดแผลเฉียบพลันและเรื้อรัง ออสโตมี และควบคุมการขับถ่ายไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมมือประสานงาน ปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกับบุคลากรทีมสุขภาพหรือผู้เกี่ยวข้องได้

ระยะเวลาการศึกษาอบรม 16 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน-7 สิงหาคม 2558 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน

[กลับไป]